Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

07:07
6806 f719 500
makemesmilejo
07:06
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
06:59
makemesmilejo
06:58
8811 51e2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viamaddaleinee maddaleinee
makemesmilejo
06:07
I missed.

March 03 2017

makemesmilejo
04:48
makemesmilejo
04:45
4747 3b40
Reposted frommixtura mixtura viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
04:34
9141 9b3b 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
04:31
8192 8013
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
04:31
Wiesz Nieobecna
ja
musiałem odejść
musiałem odejść
po to
by przekonać się że byłaś
najmądrzejsza
najpiękniejsza
najpotrzebniejsza
wybacz
ale gdybym nie odszedł
nigdy bym tego nie wiedział
Nieobecna
odezwij się czasem
ciekawy jestem
gdzie i z kim teraz
umierasz
— J. Borszewicz
Reposted frommonstrum monstrum viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
04:30
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
04:30
makemesmilejo
04:29
6477 70b1
Reposted fromrominaplum rominaplum viamadda madda
makemesmilejo
04:29
4273 dfcb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadda madda

February 16 2017

22:13
7101 2708 500
makemesmilejo
22:05
makemesmilejo
20:40
7476 40ba
makemesmilejo
20:40
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
20:34
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola

July 10 2015

makemesmilejo
16:23
8879 405e 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viaola-la ola-la
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl