Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

makemesmilejo
01:52
Bo ja się starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie. No i przede wszystkim starałam się "na nas" nic nie budować. To miała być zupełnie nieżyciowa historia.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
01:41
7680 ba6a
makemesmilejo
01:40
9186 2e57
Reposted fromkonwalia konwalia vialajla lajla
makemesmilejo
01:39
4200 c353 500
Reposted fromverronique verronique vialajla lajla
makemesmilejo
01:38

ktoś kiedyś powiedział, że największą krzywdą jaką można wyrządzić drugiej osobie, jest zamknięcie przed nią serca.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
01:37
6119 885f 500
Reposted frommyrla myrla viacalifornia-love california-love
makemesmilejo
01:37
Odetchnij. A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć, że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N. Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaorchis orchis
makemesmilejo
01:36

October 05 2017

03:28
makemesmilejo
03:03
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viagdziejestola gdziejestola
02:59
0001 71c5
makemesmilejo
02:55
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
02:50
makemesmilejo
02:49
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
02:48
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

makemesmilejo
02:48
6033 8f09
Reposted fromipo ipo viadancingwithaghost dancingwithaghost
makemesmilejo
02:29
makemesmilejo
02:25
makemesmilejo
02:23
makemesmilejo
02:22
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl